Přeskočit na obsah
Snažíme se veřejnost a všechny, kterých se projekt ZEVO týká, co možná nejpřesněji informovat o výhodách či nevýhodách této technologie. Pokud si chcete utvořit svůj vastní objektivní pohled na věc, třeba vám pomohou často kladené otázky a odpovědi, které jsme připravili společně s odborníky.

Pravda o ZEVO?

Snažíme se veřejnost a všechny, kterých se projekt ZEVO týká, co možná nejpřesněji informovat o výhodách či nevýhodách této technologie. Pokud si chcete utvořit svůj vastní objektivní pohled na věc, třeba vám pomohou často kladené otázky a odpovědi, které jsme připravili společně s odborníky.

Nové otázky a odpovědi (Aktualizováno)

Kolik komunálního odpadu (resp. směsného komunálního odpadu) vzniká na území města Písek?

Množství směsného komunálního odpadu od občanů města Písek za rok 2022 činí 
4 309 t a množství směsného komunálního odpadu od podnikatelů za rok 2022 za správní území obce s rozšířenou působností Písek (ORP Písek), kteří podali hlášení dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech činí 2 547 t.

Které fungující ZEVO do 50 kilotun odpadu za rok je vzato jako referenční pro projekt ZEVO Písek?

Jako referenční pro projekt ZEVO Písek bylo vzato ZEVO KVA Horgen ve Švýcarsku, které má stejnou technologii jako technologie plánovaná v ZEVO Písek.

Jaká je kalkulovaná výše poplatku za komunální odpad pro občany v čase spuštění provozu ZEVO Písek?

Tato informace není v současné době k dispozici. O výši poplatku za komunální odpad pro občany v čase spuštění provozu ZEVO Písek nebylo prozatím rozhodnuto. Předpokládá se, že kalkulace výše poplatku za komunální odpad pro občany bude provedena do 31. prosince 2027. Výše poplatku za komunální odpad pro občany však nemá přímou souvislost s provozem ZEVO Písek a o výši poplatku bude rozhodovat Zastupitelstvo města Písek.

Jaké odpady a v jakém množství budou spalovány v ZEVO Písek (podle katalogu odpadů)?

Přesný seznam spalovaných odpadů v ZEVO Písek dle katalogu odpadů stanoví až integrované povolení pro toto zařízení. Podle platných memorand se předpokládá, že se bude energeticky využívat odpad č. 20 03 01 – směsný komunální odpad a odpad č. 20 03 07 – objemný odpad v celkovém množství do 50 000 t/rok.

Kudy a jak budou přijíždět (a odjíždět) vozy s odpadem do ZEVO Písek a kolik jich bude denně?

Předpokládá se, že denně bude do ZEVO Písek přivážet odpad cca 25 nákladních vozidel (klasických svozových vozidel, které v současné době sváží směsný komunální odpad na území města). Pokud budou využívány současné komunikace, tak se bude jednat o příjezd od kruhového objezdu u sídliště Jih. Souběžně se záměrem ZEVO Písek se zároveň připravuje připojení přímo ze silnice I/20 od nadúrovňové křižovatky u Hypermarketu Albert, aby se celá doprava vyhnula obydleným částem města.

Kolik podle stávající dokumentace jsou investiční náklady na ZEVO Písek?

Investiční náklady na ZEVO Písek dle stávající dokumentace činí 2.136 mil. Kč.

Byly tyto investiční náklady přeceněny na stávající ceny stavební prací, cen materiálů a technologie? A kolik objektivně činí?

Investiční náklady jsou přepočteny k měsíci lednu 2023 a činí 2.136 mil. Kč.

Jakým způsobem a kým bude tato investice financována?

Investice do ZEVO Písek bude financována společností ZEVO PÍSEK s.r.o. Dotace ve výši 61 % bude financována z Modernizačního fondu SFŽP, zbylá část bude financována z bankovního úvěru.

Jakou výší a jakým způsobem se na financování bude podílet Město Písek?

Město Písek se na této investici nebude podílet. Případný finanční příspěvek města by byl ve formě návratné půjčky.

Jakým způsobem bude finančně zajištěna výstavba ZEVO Písek do dokončení stavby a do okamžiku získání dotace?

Čerpání dotace bude průběžné na základě průběžného proplácení vystavených faktur od zhotovitele stavby.

Jaké budou stavbou a provozem ZEVO Písek vyvolané investice, na co konkrétně a v jaké výši?

Nepředpokládají se další vyvolané investice, které by souvisely pouze s výstavbou ZEVO Písek. Případné nové místní komunikace by nebyly účelové pouze pro provoz ZEVO Písek. V případě vzniku účelové komunikace k provozu ZEVO Písek, bude tato komunikace investicí ZEVO Písek.

Kolik budou činit veškeré roční provozní náklady a jaká bude životnost ZEVO Písek?

Průměrné roční náklady na provoz ZEVO Písek jsou odhadované ve výši cca 20 mil. Kč. Životnost jednotlivých konstrukcí ZEVO je v rozmezí 5 až 25 let s tím, že se v průběhu let počítá vždy s rekonstrukcí jednotlivých částí. Náklady na jednotlivé rekonstrukce – opravy jsou kalkulované ve finančním modelu pro ZEVO Písek. Vzhledem k tomu, že se zatím bude jednat o jedinou možnost, jak „likvidovat“ odpady v daném regionu, tak není stanoven konečné datum provozu zařízení.

Kolik budou činit náklady na odstranění stavební a technologické části ZEVO Písek po ukončení provozu (včetně případných ekologických zátěží)?

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o jediné možné řešení „likvidace“ produkovaných odpadů s vyšší výhřevností, které nelze dále recyklovat nebo využívat, tak se nepředpokládá odstranění zařízení ZEVO Písek.
 

Proč není v projektu počítáno s využitím stávajícího komínu teplárny zaručujícím dostatečný rozptyl emisí mimo píseckou kotlinu?

Protože to není technicky možné z hlediska zachování stávajícího provozu společnosti Teplárna Písek, a.s.

Jaké odpady a v jakém množství v ZEVO Písek vzniknou a jak bude s nimi dále nakládáno?

Z provozu ZEVO Písek vznikne ročně zhruba 20 % hmotnostního nebo přibližně 10 % objemového množství škváry (50 tis. tun odpadů je přibližně 80 tis. m3) a 5 % hmotnostního nebo 2 % objemového množství popílku. Škváru bude pravděpodobně možné využívat ve stavebnictví. Pokud by to nebylo možné, lze ji využívat jako odpady kategorie „O“ pro technické zabezpečení skládek. V případě jejího využití do skládky se primárně počítá s jejím využitím na skládce ve Vodňanech. Popílek z technologie čistění spalin bude po jeho stabilizaci ukládán na skládku nebezpečných odpadů ve Vodňanech. Využití skládky ve Vodňanech vychází z předběžné obchodní dohody mezi společností ODPADY PÍSEK s.r.o., její dceřiné společnosti ZEVO PÍSEK s.r.o. a společností Rumpold 01 Vodňany s.r.o., která bude dodávat odpady do ZEVO Písek.

Které z těchto odpadů bude nutné v případě jejich dalšího využití certifikovat?

Dle stávající legislativy není certifikace odpadů nutná. Se škvárou bude nakládáno v souladu s § 7 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, který definuje použití škváry ve stavebnictví. Vzhledem ke spalování směsného komunálního odpadu a objemného odpadu v zařízení ZEVO Písek se po zkušenostech z obdobných zařízení předpokládá, že škvára bude splňovat parametry pro použití škváry ve stavebnictví.

Jak bude probíhat měření emisí škodlivin, budou všechna tato měření kontinuální?

Podmínky na měření emisí stanoví až integrované povolení zařízení. Předpokládá se, že měření bude probíhat na úrovni zákonných požadavků.
 

Jaká bude struktura příjmů z provozu ZEVO?

Struktura příjmů ZEVO Písek bude následující: cena za příjem využívaných odpadů, cena za prodej tepla do systému CZT a cena za prodej elektrické energie.
 

Jaký je doposud nevyužívaný potenciál tepla z průmyslové zóny a dalších zdrojů?

Tato informace není v současné době k dispozici. Nepředpokládá se, že by se tyto údaje v budoucnu zpracovávaly a vyhodnocovaly, neboť nesouvisí s provozem ZEVO Písek.
 

Jaký je potenciál tepla z odpadních vod na ČOV, která musí být komplexně zrekonstruována?

Tato informace není v současné době k dispozici. Projekt na rekonstrukci čistírny odpadních vod teprve vzniká a bude dokončen pravděpodobně v polovině roku 2024. Teprve po jeho dokončení bude k dispozici bilance zdrojů, předpokládá se však pouze lokální využití. Tyto údaje souvisí spíše s provozem společnosti Teplárna Písek, a.s., než s provozem ZEVO Písek.

Jak bude provozováno ZEVO Písek v letním období při minimálním odběru tepla a přetížení distribuční sítě elektrické energie v důsledku nárůstu instalací FVE.

V letním období bude plánovaná přibližně tří týdenní technologická odstávka ZEVO Písek. V současné době dodává elektrickou energii do sítě společnosti Teplárna Písek, a.s. Tento zdroj však bude v budoucnu odstaven a nahradí jej dodávka elektrické energie ze zařízení ZEVO Písek s tím, že bude využívána současná trafostanice v areálu společnosti Teplárna Písek, a.s. Případné přetížení distribuční sítě elektrické energie je pouhou domněnkou, kterou nelze vydávat za fakt.

Jak bude nakládáno s kontinuálně dováženým odpadem ke spálení v době technologických odstávek či případných poruch a havárií na zařízení?

Budou využívány skladovací prostory ZEVO Písek. V případě jejich naplnění budou využívány skládky odpadů Smrkovice, Vodňany, Blatná a Milevsko.
 

Počítá se s vypsáním referenda ve věci ZEVO Písek?

Tato informace není v současné době k dispozici. O konání referenda ve věci ZEVO Písek nebylo prozatím rozhodnuto.
 

Je to bezpečné?

 • Každé ZEVO splňuje nejpřísnější ekologické parametry (emise, hluk, prašnost).
 • Vyrobené teplo bude vytápět domácnosti a firmy v Písku.
 • Stálý dohled a pečlivá kontrola provozu i výstupů.
 • ZEVO není klasická spalovna, kde se odpady pouze likvidují.
 • V ZEVO se odpad přeměňuje v ELEKTRICKOU ENRGII A TEPLO.

Často kladené otázky

Existují i jiné způsoby likvidace zbytkového odpadu?

Pečlivě jsme zvažovali nejrůznější technologie. Například možnost likvidace směsného komunálního odpadu pomocí pyrolýzy, dále ERVOeco nebo mechanicko-biologickou úpravu s následnou výrobou tuhého alternativního paliva. Bohužel žádná z těchto technologií zatím není použitelná pro plný provoz.

Nebude ZEVO Písek produkovat jedovaté látky jako například dioxiny?

Dioxiny a furany vznikají ve spalovnách komunálního odpadu v nepatrném množství (asi 1-5 miliardtin gramu v kubickém metru). Ty, které vzniknou, jsou rozloženy v katalytických filtrech nebo jsou zachycovány ve speciálních adsorpčních reaktorech. Při spalování je přibližně čtvrtina dioxinů zcela odstraněna a pouhých 12,6 miligramů se uvolňuje do ovzduší. 12,6 miligramů dioxinů za rok odpovídá 43 zrníčkům cukru. Pro lepší představu, novoroční ohňostroj v Praze vyprodukoval tolik dioxinů, co ZEVO za 100 let! 

Jaká je plánovaná kapacita ZEVO Písek?

ZEVO Písek je kapacitně plánováno na využívání 50 tis. tun odpadů ročně, a to směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu (OO). Produkce těchto odpadů ve spádové oblasti okresů Písek, Strakonice, Milevsko, Blatná, Vodňany a Horažďovice je v současné době 55 353 tun.

Jaké odpady budou v ZEVO Písek spalovány?

V ZEVO Písek bude spalován pouze směsný komunální odpad a objemný odpad. Tříděné odpady jako jsou plasty, papír, nápojové kartony, textil apod. v ZEVO Písek spalovány nebudou. Zavedený systém třídění odpadu prostřednictvím barevných kontejnerů bude tedy zachován i v případě výstavby ZEVO.

Bude mít ZEVO Písek zajištěn dostatek odpadů i v budoucnu?

V roce 2022 vzniklo memorandum měst Písek, Strakonice, Milevsko, Horažďovice, Vodňany a Blatná. Města projevují zájem dodávat komunální odpady do ZEVO v celkovém množství 14 958 tun. Dále vzniklo memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029 mezi technickými službami jednotlivých měst. Strany memoranda projevují zájem dodávat směsné komunální odpady do ZEVO v celkovém množství 40 395 tun.

Jaké jsou výhody vybudování ZEVO Písek pro občany města Písek?

Hlavní přínosy ZEVO Písek jsou:

 • Náhrada hlavní palivové základny z fosilních paliv (hnědého uhlí) za stabilní palivovou základnu (energetické využívání odpadů)
 • Dlouhodobá stabilizace cen a poplatků za nakládání s odpady, dále stabilní dodávky tepla a stabilizace cen za teplo a teplou vodu pro občany města Písek
 • Vyrobené teplo ze ZEVO bude využíváno pro vytápění a ohřev teplé vody v domácnostech a firmách ve městě Písek
 • Výroba elektrické energie a možnost její spotřeby za zvýhodněnou cenu (podle připravované novely energetického zákona by mělo jít vyrobenou elektřinu sdílet), stabilní zdroj elektrické energie by navíc mohl (při doplnění o obnovitelné zdroje (FVE, MVE) v budoucnu sloužit jako základ pro vytvoření místní kritické energetické infrastruktury
 • Splnění cílů v oblasti životního prostředí (cirkulární ekonomika, snižování spotřeby fosilních paliv), hierarchie nakládání s odpady
 • Splnění legislativního požadavku nakládání s odpadem po roce 2029. Od roku 2030 nebude možné skládkovat SKO, OO a odpady s výhřevností nad 6,5 MJ/kg
 • Snížení dopravy na stávající skládku Smrkovice
 • Realizace záměru ZEVO je koncipována jako komunitní projekt přinášející službu občanům s dlouhodobou návratností, nikoliv jako stavba rychle ziskového zařízení

Má vybudování ZEVO Písek nějaké nevýhody?

Nárůst dopravy po současných komunikacích k Teplárně Písek. Jedná se o nárůst přibližně 15 nákladních vozidel za den. V současné době město Písek řeší připojení k ZEVO po nově vzniklé komunikaci od silnice I. třídy I/20.

Jaký bude vliv ZEVO Písek na životní prostředí?

Vliv na životní prostředí nejlépe posoudí proces EIA, který posuzuje vliv na životní prostředí, ve kterém se záměr ZEVO Písek v tuto chvíli nachází. V procesu posuzování vlivu na životní prostředí je Ministerstvem životního prostředí hodnocena dokumentace záměru, kterou vypracovala nezávislá autorizovaná společnost. Součástí procesu je i vypracování nezávislého oponentního posudku k předloženému záměru, které si Ministerstvo životního prostředí nechá vypracovat.  Po zapracování a vyjádření se k připomínkám občanů, odborné veřejnosti a dotčených institucí bude vydáno závazné stanovisko k záměru z hlediska vlivu na životní prostředí.

Tímto procesem již v poslední době prošlo nebo v současné době prochází několik projektů v České republice. Naše město pochopitelně není jediné, které řeší otázku, jak v blízké době nakládat s odpady.

Jaký vliv by mělo, kdyby se ZEVO Písek nevybudovalo?

Nerealizace záměru ZEVO Písek by znamenala najít jiné řešení likvidace komunálního odpadu než skládkování po roce 2029. Jediné možné a reálné řešení je odvážet odpady do nejbližšího zařízení, v tomto případě pravděpodobně ZEVO Vráto. Jedná se přibližně o 20 tis. tun energeticky využitelných odpadů, které v současné době končí na stávající skládce Smrkovice. Energeticky využitelné odpady by se do ZEVO Vráto odvážely z překladiště, které Jihočeský kraj plánuje umístit na současné skládce Smrkovice, a to dle svozové studie z roku 2021: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/jihocesky-kraj/koncepcni-materialy#svozova-studie-odpadu-do-zevo-v-jihoceskem-kraji. Překladiště má sloužit jako centrální místo pro shromažďování odpadů a jejich následný transport po silnici do Českých Budějovic.  Z toho vyplývá, že doprava v místní části Smrkovice by bohužel vzrostla i při nerealizaci záměru ZEVO Písek. Dále by městský rozpočet byl každoročně zatížen náklady na provoz a údržbu překladiště a došlo by k navýšení poplatků za likvidaci odpadů než při realizaci ZEVO Písek. Navíc není jasné, kdo by měl být investorem nového překladiště. S největší pravděpodobností by tuto investici muselo plně financovat město Písek.

Nerealizace záměru ZEVO Písek z pohledu Teplárny Písek a soustavy zásobování teplem by představovala stavbu jiného zdroje tepla, který by plně nahradil uhelný kotel, až bude muset být odstaven. S odstavením uhelného kotle bude ukončena i výroba elektrické energie na stávajících turbínách. Reálným řešením je proto výstavba dvou velkých kogeneračních jednotek na zemní plyn, které vyrobí jak teplo, tak elektřinu. Tato varianta však představuje zejména bezpečnostní riziko pro stabilní dodávky tepla z důvodu nejistoty dostupnosti paliva a vysoké investiční náklady.  Dále je nutno počítat se značně navýšenými náklady na údržbu uhelné kotelny a propojených celků, protože zařízení v té době bude staré 50 let. Tyto aspekty se bohužel negativně promítnou do ceny tepla.

Jaký bude vliv ZEVO Písek na dopravní situaci?

Nárůst dopravy po stávajících komunikacích (sídliště Jih – teplárna, Křižovatka od Semic – teplárna) je řešen v Rozptylové studii z března 2022, která je součástí dokumentace, která je posuzována v rámci procesu EIA (aktuálně probíhá). Závěr této studie ukazuje, že změna v četnosti dopravy (dovoz odpadu a surovin a odvoz reziduí) je minimální a na imisní situaci se prakticky neprojeví, pozitivně se tato změna naopak projeví v blízkosti stávajících skládek odpadů, kde se tato doprava sníží. Město Písek si je však určitého nárůstu vědomo, a proto v současné době řeší možnost připojení plánovaného ZEVO na komunikaci I/20 (silnice I. třídy Praha – České Budějovice), kdy je tato plánovaná komunikace již zanesena v územním plánu města Písek.

Pro další dotazy a otázky nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@zevopisek.cz.

Kde nás najdete

ODPADY PÍSEK s.r.o. | Vydlaby 175, 397 01 Písek
IČ: 49062417, DIČ: CZ49062417

Kontaktujte nás

 e-mail: info@zevopisek.cz
Informace: 382 224 429, 731 329 717

Videa

Zde najdete videa, která se týkají projektu ZEVO Písek. Jak to vypadá na skládce za městem? Je skládkování opravdu naše jediná cesta?Jak to dělají jinde? Rozhovory s odborníky a lidmi, kteří se orientují v problematice. 

Videa

Zde najdete videa, která se týkají projektu ZEVO Písek. Jak to vypadá na skládce za městem? Je skládkování opravdu naše jediná cesta?Jak to dělají jinde? Rozhovory s odborníky a lidmi, kteří se orientují v problematice. 

Videa

Zde najdete videa, která se týkají projektu ZEVO Písek. Jak to vypadá na skládce za městem? Je skládkování opravdu naše jediná cesta?Jak to dělají jinde? Rozhovory s odborníky a lidmi, kteří se orientují v problematice.