Přeskočit na obsah
Před časem přinesl server Seznam zprávy nadějnou informaci o tom, že jednou z technologií, které byly zkoumány pro zpracování komunálního odpadu, je plazmové zplyňování, často známé také jako pyrolýza (sqzr.cz/imquy). Tato technologie má za cíl přeměnit odpad na užitečné produkty, ale je to mnohem složitější, než by se mohlo zdát. 

A co alternativy?

Před časem přinesl server Seznam zprávy nadějnou informaci o tom, že jednou z technologií, které byly zkoumány pro zpracování komunálního odpadu, je plazmové zplyňování, často známé také jako pyrolýza (sqzr.cz/imquy). Tato technologie má za cíl přeměnit odpad na užitečné produkty, ale je to mnohem složitější, než by se mohlo zdát. 

Pyrolýza nebo ZEVO?

Co je to pyrolýza? 

Principem plazmového zplyňování je termický rozklad uhlovodíků obsažených v odpadu na jednodušší složky – vodík a uhlík. Tyto složky se poté mohou použít k vytvoření tří druhů produktů: plynu (obsahujícího vodík a různé dehty), kapaliny (včetně pyrolyzního oleje a dehtů) a tuhé látky (uhlík). Bohužel proces vždy produkuje všechny tyto složky v různých poměrech.

Historie a současnost pyrolýzy 
Tato technologie má zajímavou historii, která sahá až do období druhé světové války. Tehdy Německo hledalo alternativu k naftě, kterou by bylo možné vyrobit z uhlí, protože mělo dostatek uhlí, ale nedostatek nafty. Pyrolýza byla jednou z nadějných možností. V současnosti společnost Millenium Technologies v Dubé zkouší využívat plazmové zplyňování k výrobě vodíku a jeho následnému spalování v kogeneračním motoru. Bohužel, z ekonomického hlediska, to není příliš efektivní. Studie zkoumala, jak maximalizovat využití uhlíku produkovaného touto technologií, například jako barviva. I přesto se však nepodařilo dosáhnout ekonomicky rozumných čísel.

Kde je tedy problém?
Základním problémem plazmového zplyňování a podobných procesů je chemie. Výstupní produkt je použitelný pouze tehdy, pokud má dostatečně konzistentní složení. To je ale prakticky možné jen v případě, že máte vstupní materiál (tj. odpad) s podobným chemickým a fyzikálním složením. V praxi to znamená, že by technologie mohla fungovat na čisté plastové pelety, které neobsahují žádné nečistoty a mají velikost částic menší než 3 cm. Jasným závěrem je, že komunální odpad nikdy tato kritéria nesplní. Dokonce i za předpokladu, že by to bylo teoreticky možné, musíte najít odbyt pro výstupní produkty, jako je pyrolyzní olej nebo uhlík. To může zahrnovat další zpracování nebo dokonce výrobu nových plastů. Bohužel, kvůli nečistotám v produktech by rafinerie musely být odstaveny mnohem dříve než plánovaly, což by způsobilo obrovské ekonomické škody.

Tak jak tedy?
Celý tento proces ukazuje, že i když se zdá, že technologie může být řešením našich problémů s odpadem, realita je mnohem složitější a často nákladnější, než bychom si přáli. Nutno dodat, že pyrolýza byla hodnocena i v rámci studie proveditelnosti ZEVO Písek. Je důležité, aby byly technologie pro zpracování odpadu pečlivě zvažovány a přizpůsobeny místním podmínkám a potřebám, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku pro životní prostředí a hospodářství.

Srovnání Pyrolýza vs. ZEVO

Pyrolýza

Typ odpadu: Pyrolýza je vhodná pouze pro jednodruhový a stejnorodý odpad, což znamená, že musí být zpracovávány materiály s podobným chemickým složením. To značně omezuje její aplikovatelnost na komunální odpad, který je obvykle velmi rozmanitý.
Ekonomická udržitelnost: Pyrolýza je ekonomicky nesmyslná, především kvůli vysokým investičním nákladům, technickým problémům a obtížnému získání kvalitního výstupu.
Výstupní suroviny: Pyrolýza generuje různé výstupní složky, včetně plynu, kapaliny a tuhého uhlíku. Tyto složky jsou obtížně využitelné bez dalšího zpracování.
Technická složitost: Pyrolýza je technicky složitý proces, což znamená vysokou poruchovost a nároky na vysoce kvalifikovanou obsluhu.
Využitelnost: Pyrolýza není využívána k likvidaci komunálního odpadu nikde ve světě. Podobná zařízení v minulosti pracovala v Japonsku, USA i v Německu, ale všude byla nakonec odstavena pro vysokou provozní nespolehlivost a technické problémy.

ZEVO

Typ odpadu: ZEVO může zpracovávat různorodý komunální odpad a jde o osvědčenou technologii.
Ekonomická udržitelnost: ZEVO je ekonomicky udržitelné a má mnoho referencí v provozu, což značí jeho schopnost generovat příjmy z výroby energie.
Výstupní suroviny: Hlavním výstupem ZEVO je teplo, které město může využít. Toto teplo může být významným zdrojem energie a příjmu pro město.
Technická složitost: ZEVO je technicky jednodušší než zařízení využívající pyrolýzu, což znamená nižší poruchovost a nižší nároky na obsluhu.
Využitelnost: ZEVO disponuje osvědčenou technologií a množstvím referencí z provozu. ZEVO úspěšně fungují takřka ve všech zemích západní Evropy. 

Proč tedy ZEVO?

Celkově lze říct, že je ZEVO vhodnější pro energetické využití komunálního odpadu než pyrolýza. Ta se více hodí pro specifické aplikace, kde je k dispozici jednodruhový a stejnorodý odpad, ale má větší technické a ekonomické nároky.

Kde nás najdete

ODPADY PÍSEK s.r.o. | Vydlaby 175, 397 01 Písek
IČ: 49062417, DIČ: CZ49062417

Kontaktujte nás

 e-mail: info@zevopisek.cz
Informace: 382 224 429, 731 329 717