Přeskočit na obsah
Rádi bychom reagovali na petici, která se v říjnu 2023 objevila ve veřejném prostoru. Respektujeme odlišný názor a právo na vyjádření nesouhlasu, ale cítíme potřebu uvést některé věci na pravou míru, neboť informace a argumenty, které autoři petice uvádějí, jsou, když ne zcela nepravdivé, tak alespoň zavádějící a nepřesné.

Reakce na petici:

Rádi bychom reagovali na petici, která se v říjnu 2023 objevila ve veřejném prostoru. Respektujeme odlišný názor a právo na vyjádření nesouhlasu, ale cítíme potřebu uvést některé věci na pravou míru, neboť informace a argumenty, které autoři petice uvádějí, jsou, když ne zcela nepravdivé, tak alespoň zavádějící a nepřesné.

Informace je nutné si ověřovat

1. Nelze říci, že by svážené odpady šlo zařazovat podle svozové společnosti. Například Technické služby Strakonice s.r.o. sváží odpad z obce Dobev a spádových obcí Malé i Velké Nepodřice a Oldřichov u Písku. Dalším příkladem je společnost Rumpold Vodňany, která sváží odpady z města Protivín, obcí Putim, Ražice, Kestřany či Kluky.

2. Projekt ZEVO Písek je nastaven jako jediná možná varianta likvidace směsných komunálních odpadů po omezení skládkování v místě jejich vzniku se svozovou oblastí do 35 km od Písku. Jinými slovy ZEVO vyřeší otázku, kam s odpadem, který již nebude v budoucnu možné ukládat pod zem.
 
3. Studie proveditelnosti ZEVO Písek, která vznikla v roce 2021, posuzovala tři varianty výstavby zařízení ZEVO. První variantou bylo město Strakonice v současné teplárně, druhou variantou byl prostor areálu skládky Smrkovice a třetí variantou bylo vybudování technologie ZEVO v navazujícím areálu Teplárny Písek a.s.
 
4. Varianta ve Strakonické teplárně není proveditelná z důvodu nemožnosti rozšíření areálu. Varianta projektu ZEVO na současné skládce ve Smrkovicích není možná z důvodu vyšších nákladů na napojení do systému pro centrální zásobování teplem (CZT), vyšší ztráty tepla na předávací stanici Teplárny Písek a majetkoprávních vztahů pozemků, kudy by byl přivaděč tepla do teplárny veden.
 
5. Jako nejefektivnější a zároveň nejekonomičtější byla zvolena lokalita vedle současné teplárny Písek. Tato lokalita byla navíc již od počátku v územním plánu města Písku připravena pro původně plánované rozšíření teplárny.
 
6. Nejzásadnějším důvodem pro volbu této lokality je, že technologie ZEVO nahradí poslední uhelný zdroj teplárny a napojí se přímo do systému CZT města Písku, kam bude dodávat teplo a teplou vodu jako hlavní zdroj. Dále se technologie ZEVO napojí na současný areál teplárny a bude využívat její technologie (velín, trafostanici, úpravnu vody a sociální zázemí).
 
7. Už z logiky věci není pravdou, že by bylo ekonomicky únosné zařízení vybudovat kdekoliv bez existence již vybudované infrastruktury, jako je napojení do CZT (dodávky tepla a teplé vody do města) a zdrojů pro provoz plánovaného zařízení.
 
Co se týče zbylého obsahu petice, rádi bychom poznamenali, že jde z našeho pohledu o programové šíření strachu. Aktuálně stále ještě probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro tento záměr. V případě, že by plánovaný projekt ZEVO Písek nesplnil legislativní podmínky z hlediska životního prostředí a vlivu na zdraví obyvatel, tak nedostane od Ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko k provozu.
 
Doporučujeme všem, aby si informace o ZEVO Písek ověřovali z více zdrojů. Právě proto byl vytvořen tento web, kde se snažíme maximálně otevřeně informovat veřejnost o všech aspektech tohoto projektu.
 
Váš tým ZEVO Písek
Kde nás najdete

ODPADY PÍSEK s.r.o. | Vydlaby 175, 397 01 Písek
IČ: 49062417, DIČ: CZ49062417

Kontaktujte nás

 e-mail: info@zevopisek.cz
Informace: 382 224 429, 731 329 717